Tarcza antykryzysowa - wsparcie z ZUS

1 kwietnia br. W życie weszły regulacje, które składają się na tzw. Tarczę Antykryzysową. Wśród tych rozwiązań jest również wsparcie realizowane przez ZUS. 

Ustawodawca przygotował kilka rozwiązań:
•    zwolnienie małych firm (do 9 osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych) ze składek za marzec. Kwiecień i maj 2020 r (RDZ) - wniosek | załącznikinstrukcja
•    świadczenie postojowe dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (RSP-C) - wniosek | instrukcja
•    świadczenie postojowe dla samozatrudnionych (RSP-D) - wniosek | instrukcja
•    ulga w opłacaniu składek (bez opłaty prolongacyjnej) – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie składek na raty(RDU) - wniosek | instrukcja

Wszystkie te wnioski są dostępne online - na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami udostęnionymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Dla kogo?
 • osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
 • płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.,
 • duchownych.
Należy wypełnić tylko blok danych, który dotyczy prowadzonej działalności.


Jakie trzeba spełniać warunki, aby skorzystać ze wsparcia?
 • Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
 • Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
 • Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
 • Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.
Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.


Co zyskasz?
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres marzec- maj 2020 r., znanych na dzień rozpatrzenia wniosku.
 • Przepisy nie przewidują minimalnej i maksymalnej kwoty należności z tytułu składek, którą może objąć zwolnienie, za wyjątkiem osób prowadzących pozarolniczą  działalność i osób z nimi współpracujących oraz duchownych, dla których obejmuje wyłącznie składki od najniższej podstawy ich wymiaru.

Jak złożyć wniosek?

Aby otrzymać z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek (RDZ) 
Zachęcamy do skorzystania z instrukcji.

Wniosek o zwolnienie możesz przekazać:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji), 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS)
Do wniosku elektronicznego musisz załączyć informacje wymagane przez Komisję Europejską w związku z udzielaną pomocą publiczną (Komunikat 2020/C 91 I/01) - załącznik do wniosku RDZ
 
Szczególy

Świadczenie postojowe dla osób wykonujących umowy cywilnoprawne (RSP-C)

Jeśli zawarłeś umowę cywilnoprawą i umowa nie doszła do skutku lub nastąpiło ograniczenie jej realizacji w związku z przestojem w prowadzeniu działalności w następstwie COVID-19, wystąp do ZUS za pośrednictwem swojego zleceniodawcy albo zamawiającego o jednorazowe świadczenie finansowe, które zrekompensuje utratę przychodów.  


Dla kogo?
Osób wykonujących umowę cywilnoprawną (umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowę o dzieło).


Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
 • Wykonujesz umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 lutego 2020 r.
 • Jeśli suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1 299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.
 • Twój przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. 
 • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP. 
 • Nie możesz wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności. 

Co zyskasz?    
 • Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.
 • Możesz otrzymać 2080 zł. Jeśli jednak suma Twoich przychodów z umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to  świadczenie postojowe przysługuje Ci w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. 
 • Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy.

Jak złożyć wniosek?
Abyś otrzymał świadczenie postojowe Twój zleceniodawca lub zamawiający musi złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-C).
Zachęcamy do skorzystania z instrukcji.

Zleceniodawca lub zamawiający musi otrzymać Twoje oświadczenia, że nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu i o kwocie przychodów z innych umów.

Jeżeli zawarłeś więcej niż 1 umowę cywilnoprawną, każdy zleceniodawca lub zamawiający składa wniosek odrębnie dla każdej umowy. 

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. 

Twój zleceniodawca lub zamawiający może przekazać wniosek:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji), 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Do wniosku musi zostać dołączona kopia umowy cywilnoprawnej. 

Szczegóły

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to jednorazowe świadczenie w wysokości 2 080 zł albo 1 300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Kogo dotyczy?
Osób prowadzących działalność gospodarczą, na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, jeżeli miały one przestój w następstwie COVID - 19.


Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze wsparcia?
Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł otrzymasz jeśli:
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe:
 • był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś  w miesiącu poprzedzającym,
 • nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
 • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 
 • 31 stycznia 2020 r. i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emerytrurach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.
 • Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz jeśli:
 • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
 • Nie masz  innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
 • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.


Co zyskasz?    
 • Otrzymasz środki finansowe (2 080 zł albo 1 300 zł), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności. 
 • Jednorazową wypłatę otrzymasz na rachunek bankowy. 

Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)
Zachęcamy do skorzystania z instrukcji.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji),
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Szczegóły

ULGA w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej

- odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek

Jeśli jesteś płatnikiem składek i masz trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 możesz skorzystać z ulgi w ich opłacaniu. Możesz wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Ulgi dotyczą składek na Twoje ubezpieczenia i zatrudnionych przez Ciebie osób. Nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa. Dotyczy to składek za okres od stycznia 2020 r.


Kogo dotyczy?
Płatnika składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.


Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?
Aby skorzystać z ulgi musisz być płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Nie ma znaczenia od kiedy prowadzisz działalność. Nie ma też znaczenia wielkość Twojego przedsiębiorstwa.
Ulga dotyczy składek od stycznia 2020 r., nie możesz zatem wnioskować o ulgę dotyczącą składek za 2019 r.


Co zyskasz?
 • Dzięki uldze masz możliwość opłacenia składek do ZUS w dłuższym czasie. Jeśli złożysz wniosek przed terminem płatności składek nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ulgą. 
  Jeśli wniosek złożysz po terminie opłacania składek naliczymy Ci odsetki za zwłokę na dzień złożenia wniosku.
 • Nie ma żadnych ograniczeń co do wysokości składek, których dotyczy ulga. Pamiętaj jednak, że ulga dotyczy składek za okres od stycznia 2020 r.
 • Skorzystanie z ulgi nie wyklucza możliwość skorzystania z innych form wsparcia w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Jak złożyć wniosek?
Aby otrzymać uzyskać odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek musisz złożyć do ZUS wniosek o ulgę (RDU)
Zachęcamy do skorzystania z instrukcji.

Wniosek o ulgę możesz przekazać: 
 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji), 
 • za pośrednictwem poczty, 
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).
Szczegóły