Kwalifikacje dla Pomorzan


Tytuł projektu: „Kwalifikacje dla Pomorza”. Projekt realizowany jest  w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy projektu: Fundacja Gospodarcza w Gdyni (Lider Projektu), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Open Education Group.

Cel główny: Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji, realizowane w oparciu o popytowy model świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych, poprzedzone analizą potrzeb edukacyjnych poszczególnych uczestników. 

Cele szczegółowe to:
  1. Zwiększenie szans 438 pracownikom Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Podmiotów Ekonomii Społecznej (129K, 309M) zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych i certyfikatów, poprzez realizację szkoleń zawodowych, językowych i komputerowych zgodnych z potrzebami rynku pracy i realizowanych w porozumieniu z pracodawcami,
  2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych 351 osób w wieku 25+ (104K, 247M), w tym 141 osób z niskimi kwalifikacjami zawodowymi (42K, 99M) znajdujących się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Realizacja ww. celów polegać będzie na:
  1. Analizie potrzeb edukacyjnych uczestników projektu,
  2. Organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń w zakresie: 
  • spawania z egzaminem DNV – MAG (135, 136), TIG (141),
  • ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - Profile Digcomp 6 – ECDL Base),
  • obsługa maszyn CNC,
  • SEP (różne rodzaje kursów),
  • szkoleń językowych  (język angielski, język niemiecki) wraz z egzaminami.
Wartość projektu: 1 969 843,30 PLN.

Dofinansowanie: 1 674 366,81 PLN.

Okres realizacji: 17.07.2017r. – 31.12.2019r.

Strona internetowa

KONTAKT W PSSE