Innowacyjny spin-of QSAR Lab

QSAR Lab sp. z o.o. to innowacyjna spółka B+R, której siłą napędową są specjaliści z zakresu komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych substancji chemicznych, chemoinformatyki, nanotechnologii oraz nanotoksykologii. Firma jest pionierem w zakresie modelowania aktywności biologicznej/właściwości fizykochemicznych nanomateriałów. Zespół QSAR Lab jako pierwszy na Świecie dostosował metodykę QSAR/QSPR do specyfiki nanocząstek.

Przedmiotem działalności spółki są usługi badawcze polegające na projektowaniu i analizie substancji chemicznych za pomocą metod komputerowych (in silico). Ich zastosowanie sprowadza się przede wszystkim do modelowania nowych związków chemicznych, oraz przewidywania toksyczności i właściwości fizykochemicznych substancji wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym i rolniczym. QSAR Lab to spin-of którego założycielami są naukowcy z Laboratorium Chemii Środowiska Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
 
- GPN-T to miejsce służące rozwojowi. Nie każda firma aplikująca do parku pozytywnie przechodzi procedurę kwalifikacji, dlatego cieszy nas każde nowe innowacyjne przedsiębiorstwo, które dołącza do naszego ekosystemu innowacyjności. Festiwal Cyfryzacji, który obchodzimy w tym tygodniu organizowany jest właśnie dla takich przedsiębiorstw, naszym celem jest pokazanie ich dorobku oraz ogromnego wpływu jaki nowe technologie mają na nasze codzienne życie. – przekonuje Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.  
Istotną innowacją związaną z działalnością spółki jest implementacja wykorzystywanych przez nią metod w pracach laboratoryjnych prowadzonych przez inne gałęzie przemysłu chemicznego (przede wszystkim branża kosmetyczna, chemiczne środki pomocnicze (środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin) oraz chemia budowlana i użytkowa już na etapie projektowania substancji (wedle zasady safe by design), analizy ich właściwości biochemicznych oraz analizy ryzyka toksykologicznego zarówno w stosunku do człowieka jak i do środowiska naturalnego.

Spółka koncentruje się na działalności badawczej i doradczej w zakresie projektowania nowych i bezpiecznych substancji chemicznych. Poprzez realizację międzynarodowych projektów (m.in. z Programu Horyzont 2020) QSAR Lab bierze udział w tworzeniu prawa europejskiego w sprawie substancji chemicznych i nanomateriałów.

Działalność B+R firmy, koncentruje się w dużej mierze na aktywnej pracy w projektach unijnych, oraz opracowywaniu innowacyjnych narzędzi chemoinformatycznych poprzez wdrażanie sztucznej inteligencji i metod uczenia maszynowego. Od 1 stycznia 2018 r. Spółka prowadzi badania w ramach projektu PATROLS finansowanego w ramach programu Horyzont 2020. W konsorcjum projektowym znajduje się ponad dwudziestu partnerów, w tym firma BASF, Uniwersytet w Karolinie Południowej, Japońskie Centrum Naukowe (JBRC) czy Uniwersytet w Swansea (Wielka Brytania) – Lider konsorcjum. Projekt dotyczy ograniczenia ryzyka nanomateriałów poprzez użycie nowych metod komputerowych. W roku 2018 Spółka brała udział w pracach 2 kolejnych konsorcjów międzynarodowych przygotowujących wnioski również w ramach programu Horyzont 2020, czego efektem jest zaangażowanie przedstawicieli QSAR Lab w prace B+R w ramach projektów RiskGONE i NanoSolveIT. Te trzy projekty to łącznie współpraca z 80-cioma partnerami z budżetem dla spółki blisko 1 mln euro.

NanoSolveIT dąży do wprowadzenia nowatorskiego, zintegrowanego podejścia do testowania i oceny (IATA) w zakresie bezpieczeństwa nanomateriałów i ich oddziaływania na środowisko, które będzie wdrażane przez system zarówno jako samodzielne open-sourcowe oprogramowanie, jak i za pośrednictwem platformy w chmurze. RiskGONE będzie wspierać proces standaryzacji i walidacji nanomateriałów (ENM – Engineered nanomaterials) poprzez ocenę, optymalizację i pre-walidację Standardowych Procedur Operacyjnych (Standard Operating Procedures).

Z informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego oraz Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Horyzont 2020 wynika, że QSAR Lab jest jednym z największych beneficjentów tego programu w sektorze MŚP w regionie pomorskim.
Ważnym obszarem działalności spółki jest również budowa własnych narzędzi informatycznych do projektowania i badania właściwości nowych chemikaliów. Obecnie QSAR Lab opracowuje platformę Nano QSAR Toolbox, która ułatwi proces projektowania substancji wykorzystujących nanoformy ditlenku tytanu. Ponadto, firma złożyła wniosek do tzw. Szybkiej Ścieżki NCBiR, w którym przedstawiona została druga, rozszerzona wersja narzędzia, w ramach którego stworzone zostanie oprogramowanie pozwalające użytkownikowi na samodzielne projektowanie i ocenę toksyczności substancji wykorzystujących nanocząstki krzemu i cynku.

Działania realizowane przez QSAR Lab mają korzystny wpływ na środowisko oraz są odzwierciedleniem kluczowej europejskiej strategii Green Deal. Istotnym czynnikiem mającym wpływ na strategię i perspektywy biznesowe Spółki są zachodzące zmiany w prawodawstwie Unii Europejskiej w zakresie dopuszczalności tradycyjnych form badań laboratoryjnych (in vivo – na organizmach żywych oraz in vitro – na wyizolowanych zespołach komórkowych) zmierzające do możliwie najdalej idącego zastąpienia badań prowadzonych w sposób tradycyjny metodami in silico (modelowanie komputerowe).

Spółka stawia na podnoszenie kompetencji zespołu firmy, poprzez finansowanie pracownikom specjalistycznych szkoleń, jak również pomaga w rozwoju naukowym młodych absolwentów branży chemoinformatycznej. W ubiegłych latach ufundowała nagrody, każda w wysokości 2 000,00 zł za najlepsze prace magisterskie wykorzystujące metody chemii komputerowej, wykonane na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Realizowane są również coroczne płatne programy stażowe dla studentów ostatnich lat i absolwentów kierunków takich jak chemia, bioinformatyka czy biotechnologia.

Dalsze plany rozwojowe firmy to inwestycja w kapitał ludzki, poprzez szkolenia dla pracowników oraz możliwość rozwoju w pracach B+R w ramach projektów unijnych, finansowanych z Programu Horyzont 2020, pozyskanie do zespołu młodych naukowców, np. laureatów nagród fundowanych przez QSAR Lab w dziedzinie chemii komputerowej dla młodych naukowców.

Spółka będzie dążyć do partnerstwa w kolejnych Projektach Europejskich, tym razem z nadchodzącego Programu Horyzont Europa. 
Trzymamy mocno kciuki za realizację wszystkich planów. Więcej o spółce QSAR Lab możecie przeczytać na ich stronie internetowej.