START-UP HEROESTytuł projektu:
„START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (POPW).

Partnerzy projektu:  Gmina Olsztyn/Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny (Lider Projektu) wraz z 21 partnerami m.in. Parkiem Naukowo- Technologiczny w Ełku ( Partner 1), Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A.
Cel projektu: Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. W ramach projektu zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, z obszarów: ICT, Ekoenergetyka, Produkcja Żywności. 

Zadanie PSSE w projekcie:
  • ocena wniosków w ramach panelu ekspertów
  • innowacyjności zgłoszonego pomysłu na poziomie co najmniej krajowym rozumianej jako „wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań”. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych;
  • czy zgłoszony pomysł cechuje się zidentyfikowanymi przewagami konkurencyjnymi w stosunku do istniejących rozwiązań danej potrzeby
  • czy zgłoszony pomysł ma potencjał biznesowy oraz kompetencje zespołu
  • 180 ocen w preselekcji
  • 1 osoba oceniająca w ramach 6 paneli, 1 panel w każdej edycji, 3 dni, 8h każdego dnia
Wartość projektu: 18 059 614, 18 PLN

Dofinansowanie: 17 070 438,00 PLN 

Okres realizacji: 01.01.2019 r. - 31.08.2023 r.

Strona internetowa

KONTAKT W PSSE