Wycena technologii - relacja

W minioną środę razem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego kontynuowaliśmy naszą podróż w kierunku Innowacji. Przypominamy, że wszystkie spotkania tematyczne są realizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną | Polską Strefę Inwestycji, Instytut Kreowania Przedsiębiorczości oraz Alfabeat.

21 kwietnia br. zatrzymaliśmy się na przystanku „Paliwo dla innowacji – czyli jak zwiększyć szansę na komercjalizację” w ramach którego rozmawialiśmy o wycenie technologii. W rolę eksperta wcielił się dr Marek Panfil, doświadczony biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych. Doradca strategiczny w zakresie budowy wartości spółki dla akcjonariuszy. Profesor potrafiący z sukcesem łączyć świat akademicki i świat biznesu, wykładowca SGH, Akademii Leona Koźmińskiego, członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce oraz autor książek i publikacji dotyczących finansów.
Celem spotkania było przekazanie uczestnikom wiedzy dotyczącej podstawowych definicji oraz uwarunkowań prawnych różnych rodzajów technologii. W rolę eksperta podczas webinaru wcielił się dr Marek Panfil, który w swojej prelekcji umówił przykłady wyceny start-upu technologicznego, a także wycenę patentu i know-how. W ramach spotkania uczestnicy dowiedzieli się również w jakim celu dokonywana jest wycena technologii, jak dochodzi do komercjalizacji prac B+R, w jaki sposób dokonać sprawozdawczości finansowej oraz jak zabezpieczyć zaciągane zobowiązania.

W czasie spotkania uczestnicy mieli okazję odpowiedzieć na pytania zadane w ankiecie oraz samodzielnie rozwiązać case study. Pytania dotyczyły np. okresu na który udzielany jest patent na wynalazek w Urzędzie Patentowym w Polsce. Zdecydowana większość uczestników nie miała wątpliwości, że ten okres wynosi 20 lat. Drugi sondaż dotyczył rejestracji wniosku o patent i otrzymania prawa ochronnego – czy jest to ryzyko ponieważ informuje się konkurencję o własności przemysłowej czy dostrzega się z tego powodu więcej korzyści? 84% zgromadzonych innowatorów potwierdziła, że zarejestrowanie swojego pomysłu mimo wszystko przynosi więcej korzyści aniżeli ryzyka. Z badań wynikło, że w praktyce gospodarczej naszych uczestników najbardziej znanym celem wyceny „technologii” jest komercjalizacja (sprzedaż, wycena aportu). Mniej praktykowanymi celami wyceny są postępowanie cywilno-prawne (naruszenie praw, odszkodowania) oraz dokonywanie tego dla potrzeb sprawozdawczości (PPA). 

Uczestnicy musieli zmierzyć się również z kazusem o następującym brzmieniu: „Przedmiotem wyceny jest patent na wynalazek, który został wytworzony przez przedsiębiorstwo FIVE TECH Sp. z o.o. (Spółka). Patent ma ochronę już od 5 lat i Spółka czerpie z niego korzyści ekonomiczne. Dla potrzeb zastosowania podejścia dochodowego w wycenie patentu musisz obliczyć koszt kapitału (stopę dyskontową). Dyrektor finansowy Spółki obliczył koszt kapitału dla Spółki (WACC) w wysokości 14%. Wg jakiej logiki obliczysz koszt kapitału dla patentu?”. Ponad połowa zgromadzonych odpowiedziała, że koszt kapitału (stopa dyskontowa) dla patentu powinien być niższy niż koszt kapitału Spółki. 1/3 uczestników przyznała, że koszt dla patentu powinien być taki sam jak koszt kapitału Spółki, a zaledwie 14% uważała, że koszt dla patentu powinien być wyższy niż koszt kapitału Spółki.

Jako ostatnie pytanie uczestnicy podjęli się analizy URANIA Case Study – jakie podejście wyceny Spółki należy zaproponować radcy prawnemu? Aż 94% innowatorów przyznało, że jedyną słuszna odpowiedzią jest podejście majątkowe (metoda SAN) oraz podejście dochodowe. Pozostała część uczestników wybrała odpowiedź odnoszącą się do podejścia wyłącznie majątkowego – metoda SAN.

Spotkanie zakończone zostało sesją Q&A. W czasie dyskusji Jaśmina Zwierz, PM Zespołu ds. wsparcia przedsiębiorczości i innowacyjności w GPN-T rozmawiała dr Panfilem o tym w jaki sposób zmniejszyć ryzyko przeszacowania/przewartościowania w wycenie technologii.
Serdecznie dziękujemy tak licznie zgromadzonym za udział w wydarzeniu i zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz mediów społecznościowych, gdzie na bieżąco informować będziemy na jakich przystankach zatrzymamy się jeszcze w tym miesiącu!