Inkubator technologiczny

Inkubator Technologiczny jest programem realizowanym przez GPN-T przeznaczonym dla nowo powstałych przedsiębiorstw działających na rynku nie dłużej niż 3 lata o wysokim potencjale rozwojowym. Inkubator Technologiczny GPN-T ma na celu poprawę konkurencyjności oraz innowacyjności poprzez wspieranie i rozwój przedsiębiorstw, zakładanych i prowadzonych między innymi przez absolwentów uczelni wyższych.

Inkubator Technologiczny skierowany jest do firm:
 •     działających na rynku nie dłużej niż 3 lata;
 •     z branży Life Science oraz IT/ICT, Industry 4.0 (katalog branż nie jest zamknięty);
 •     innowacyjnych, dysponujących ciekawym i nietypowym produktem lub usługą;
 •     mogących skorzystać z pomocy de minimis.


Oferta >
Dołącz >
Dokumenty >

Kontakt

Wojciech Leonowicz

w.leonowicz@strefa.gda.pl,
+48 601993611

Wojciech Leonowicz

w.leonowicz@strefa.gda.pl

+48 601993611Formularz kontaktowy >

Oferta

Wsparcie dobierane jest indywidualnie do potrzeb przedsiębiorców:
 • Preferencyjne warunki wynajmu lokali (80% zniżki w pierwszym roku funkcjonowanie w GPN-T, 70% zniżki w drugim roku funkcjonowania w GPN-T, 60% zniżki w trzecim roku funkcjonowania w GPN-T);
 • Opieka merytoryczna w sprawach dotyczących prowadzenia działalności, promocji, nawiązywania współpracy z instytucjami i firmami;
 • Udostępnianie posiadanej infrastruktury w postaci m.in. drukarki 3D, bezzałogowych wielowirnikowców typu VTOL do realizacji projektów;
 • Korzystanie z wybranych sal spotkań położonych na terenie GPN-T w ramach opłaty czynszowej;
 • Wyposażony chillout room;
 • Organizacja szkoleń branżowych oraz dotyczących pozyskiwania środków pomocowych;
 • Mentoring biznesowy;
 • Ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych w szczególności poprzez organizację spotkań biznesowych oraz kojarzenie z przedsiębiorcami zlokalizowanymi w GPN-T oraz na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
 • Koordynowanie i pobudzanie możliwości transferu nowych technologii; 
 • Możliwość bezpłatnej promocji na stronie internetowej oraz podczas seminariów i konferencji organizowanych przez GPN-T;
 • Wsparcie finansowe (wsparcie finansowe nie jest działaniem obligatoryjnym Inkubatora Technologicznego. O jego przyznaniu decyduje indywidualnie Dyrektor Działu Parków Naukowo-Technologicznych).

Chcesz do nas dołączyć?Regulaminy określające kryteria kwalifikacji
Regulamin Inkubatora Technologicznego GPN-T
Regulamin kwalifikowania podmiotów do GPN-T

Dokumenty kwalifikacyjne

Prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów:
 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Wzór Formularza informacji w przypadku ubiegania się o pomocy de minimis
 3. Wzór Oświadczenia o niespełnianiu kryteriów trudnej sytuacji ekonomicznej
 4. Wzór Oświadczenia o wysokości uzyskanej pomocy de minimis

Dokumenty aplikacyjne należy podpisać oraz dostarczyć na poniższy adres lub przesłać skany drogą e-maliową: office@gpnt.pl.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Ul. Trzy Lipy 3 budynek B, IV piętro
80-172 Gdańsk

Oryginały dokumentów w wersji papierowej podpisane przez upoważnione do tego osoby lub w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym muszą zostać przekazane najpóźniej w dniu podpisania Umowy.