Projekty zrealizowane

Wyposażenie GPN-T

Celem głównym Projektu było zapewnienie przedsiębiorcom wysokiej jakości usług i infrastruktury służącej wzmocnieniu oraz wykorzystaniu ich potencjału innowacyjnego. Realizacja Projektu stworzyła korzystne warunki do rozwijania działalności gospodarczej dla nowych oraz istniejących przedsiębiorstw nastawionych na rozwój innowacyjnych produktów i technologii, wzmocniła współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a strefą naukowo-badawczą, stworzyła korzystne warunki do komercjalizacji nowych technologii oraz zapewniła wsparcie eksperckie dla firm działających na terenie województwa Pomorskiego.
Dowiedz się więcej >

GPN-T etap II

Dzięki dofinansowaniu na adaptację obiektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Działanie 1.3 w GPN-T udostępnione zostały nowe, przygotowane  w oparciu o najwyższe standardy, nowoczesne powierzchnie technologiczno – biurowe, laboratoryjne i technologiczno – produkcyjne oraz konferencyjno – szkoleniowe. Obiekt wyposażony został w najnowszej generacji systemy teleinformatyczne, monitoringu i kontroli dostępu.
Dowiedz się więcej >

GPN-T etap III

W 2015r. zakończyła się realizacja Projektu "Gdański Park Naukowo-Technologiczny - Etap III". Rozbudowa Parku umożliwiła wsparcie rozwoju inwestorów Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, będącymi liderami światowych technologii w zakresie działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej we współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi.
Dowiedz się więcej >

Baltic Blue Biotechnology Alliance

Cel projektu odpowiadał stworzeniu kompleksowej oferty Regionu Morza Bałtyckiego w dziedzinie błękitnej biotechnologii oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw branży błękitnej biotechnologii. Zebrane informacje umożliwiły konkurowanie Europy z krajami dalekiego wschodu, w dziedzinie wykonywanych prac badawczych na zlecenie, a tym samym wykorzystanie już istniejącej infrastruktury i wykwalifikowanych zasobów ludzkich, poprzez efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami.
Dowiedz się więcej >

Transfer innowacyjnych rozwiązań

Realizacja Projektu przyczyniła się do rozwiązania istniejących barier infrastrukturalnych ograniczających rozwój firm innowacyjnych na terenie Pomorza i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Biorąc pod uwagę działające firmy innowacyjne w otoczeniu GPN-T określono potrzeby, które zostały zaspokojone, aby stworzyć dogodne warunki infrastrukturalne dla ich rozwoju.
Dowiedz się więcej >

Żłobek

Zwiększenie aktywności zawodowej u kobiet powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dzieci, zostało zapewnione poprzez lokalizację żłobka w GPN-T. Placówka może przyjąć 42 dzieci zapewniając im opiekę edukacyjną, biorąc pod uwagę całokształt rozwoju małego dziecka, uwzględniając jego rozwój psychoruchowy, rozwój procesów poznawczych rozwój emocjonalny i społeczny.
Dowiedz się więcej >

Molanote

Głównym celem projektu był zakup  nowoczesnej infrastruktury badawczo-rozwojowej, która została umieszczona w 6 specjalnie przystosowanych laboratoriach wchodzących w skład powiązania kooperacyjnego MOLANOTE. Infrastruktura służy do przeprowadzania różnego rodzaju badań związanych z profilem branżowym działalności powiązania, czyli budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii (OZE).
Dowiedz się więcej >

ICT Startup

Rozwój Pomorskiego Klastra ICT polegający na współpracy z Gdańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym poprzez tworzenie podmiotów typu Start-up. Proces składał się z rekrutacji oraz warsztatów przygotowujących kandydatów do innowacyjnych działań. Podmioty te następnie mogły prowadzić swoją działalność na terenie open-space odpowiednio wyposażonym w niezbędne narzędzia do pracy (coworking).
Dowiedz się więcej >

Od pomysłu do innowacji

Projekt był odpowiedzią na rosnące potrzeby przedsiębiorstw w zakresie szkoleń i doradztwa specjalistycznego prowadzonych przez pracowników uczelni wyższych w zakresie wdrażania przedsięwzięć innowacyjnych. Celem głównym projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu firm MŚP zrzeszonych w Pomorskim Klastrze ICT w województwie pomorskim.
Dowiedz się więcej >

DISKE

Celem realizacji projektu DISKE była współpraca w ramach modelu triple-helix parków naukowo-technologicznych, władz lokalnych, środowiska akademickiego i biznesowego w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania i zarządzania parkami oraz inkubatorami. Działania w Projekcie przyczyniły się do poprawienia konkurencyjności w sektorze MŚP oraz wzmocnienia potencjału ekonomicznego państw Regionu Morza Bałtyckiego.
Dowiedz się więcej >

Scale UP

Space3ac Intermodal Transportation jest jednym z dziesięciu najlepszych programów akceleracji, które otrzymały dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ScaleUP. Jest to pierwszy tego typu konkurs w Polsce organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Obszarem tematycznym programu Space3ac Intermodal Transportation są techniki satelitarne dla transportu intermodalnego.
Dowiedz się więcej >

Kwalifikacje dla pomorzan

Głównym celem projektu jest stworzenie oferty edukacyjnej służącej poprawie sytuacji na rynku pracy 438 osób (129K, 309M) pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego.  Liderem projektu jest Fundacja Gospodarcza w Gdyni w partnerstwie z PSSE oraz z Open Education Group.
Dowiedz się więcej >