Projekty realizowane

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota

Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów ekonomii spolecznej ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. PSSE sp. z o.o. w ramch projektu realizuje zadania związane z doradztwem biznesowym (m.in. w zakresie marketingu, zarządzania, reklamy, sprzedaży, HR, pożyczek i poręczeń) oraz umożliwia promocję podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w wydarzeniach biznesowych.

Dowiedz się więcej >

Przywrócenie Żywotności Bałtyku

Celem projektu jest wykorzystanie zielonych technologii w celu zmniejszenia zanieczyszczenia na obszarze Południowego Bałtyku poprzez zapobieganie przedostawaniu się niebezpiecznych i niepożądanych cząstek do Morza Bałtyckiego. Projekt ma również na celu rozpowszechnianie wiedzy na temat proaktywnych rozwiązań środowiskowych w regionie Południowego Bałtyku.

Dowiedz się więcej >

Start-up Heroes

Celem projektu jest przygotowanie i realizacja Projektu polegającego na stworzeniu w makroregionie Polski Wschodniej kompleksowego programu wsparcia, który umożliwi stworzenie warunków sprzyjających powstawaniu i rozwijaniu innowacyjnych przedsiębiorstw typu startup. W ramach projektu zapewnione zostanie indywidualne wsparcie dla innowacyjnych startupów utworzonych na bazie pomysłu, z obszarów: ICT, Ekoenergetyka, Produkcja Żywności.

Dowiedz się więcej >
 

Tripolis

Cel projektu jest profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Dowiedz się więcej >

Kompetencje Przemysłu Przyszłości

Głównym cel projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 306 osób pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Dowiedz się więcej >

URBAN TECH - Horyzont 2020

Celem projektu jest rozwój i wzrost konkurencyjności europejskich MŚP i start-upów poprzez wprowadzanie na rynek nowych lub znacznie ulepszonych produktów i usług o wyższej wartości (o wyższej jakości, zwiększonym dostępie, ekoinnowacyjnych, zasobooszczędnych i skalowalnych w skali międzynarodowej). W perspektywie długoterminowej (cel strategiczny) projekt ma na celu wprowadzenie innowacji i zwiększenie konkurencyjności europejskich branż Health Tech, Green Tech i Smart City.

Dowiedz się więcej >

Projekt SOVtBAL

Projekt typu `seed money` ma za zadanie ułatwienie procesu przygotowania pełnowymiarowego projektu do realizacji i finansowania w ramach regularnych naborów wniosków Programu Interreg Południowy Bałtyk. Ma to na celu stymulowanie rozwoju wysokiej jakości projektów i służy jako zachęta dla potencjalnych beneficjentów do przekonania lokalnych decydentów do opracowania pomysłu na projekt, ponieważ odpowiednie koszty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR ).

Dowiedz się więcej >