Kompetencje Przemysłu Przyszłości

kompetencje przemysłu przyszłości logo do projektu PL
Kompetencje Przemysłu Przyszłości logo projektu PSSE
 
Tytuł projketu: „Kompetencje Przemysłu Przyszłości” przeprowadzany w ramach Osi Priorytetowej 5. Zatrudnienie, Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym cel projektu: Poprawa sytuacji na rynku pracy 306 osób pracowników MMŚP i podmiotów ekonomii społecznej (PES), w wieku aktywności zawodowej z woj. pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.

Cele szczegółowe to:
 • zwiększenie szansy 306 os. (30 K, 276 M) na utrzymanie zatrudnienia w sektorze MMŚP lub PES;
 • umożliwienie zdobycia nowych kwalifikacji icertyfikatów poprzez realizację szkoleń z zakresu przemysłu przyszłości;
 • podniesienie kwalifikacji 245 osób w wieku 25 i więcej, w tym 98 z niskimi kwalifikacjami znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy;
 • podniesienie kwalifikacji i kompetencji 245 osób w wieku 50 i więcej i o niskich kwalifikacjach;
 • rozwój kwalifikacji zgodnych z ZSK.
Realizacja celów projektu polegać będzie na:
 • analizie potrzeb edukacyjnych uczestników projektu,
 • organizacji i przeprowadzeniu bezpłatnych szkoleń.
Zakres i tematyka bezpłatnych szkoleń:
 • obsługa maszyn CNC: operator CNC, technolog-programista CNC,
 • spawanie: różne metody w zależności od potrzeb, moduł teoretyczny i praktyczny,
 • projektowanie CAD 2D i projektowanie CAD 3D,
 • programowanie robotów przemysłowych,
 • programowanie i obsługa procesu druku 3D,
 • montaż i konserwacja autonomicznych czujek: tlenku węgla, dymu, ciepła, gazu,
 • operator suwnicy bramowej,
 • operator suwnicy nabrzeżnej,
 • operator żurawia portowego.
Kto może wziąć udział w szkoleniach? Do zapisów zapraszamy pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów ekonomii społecznej, a także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą z województwa pomorskiego. Zapraszamy osoby z wykształceniem maksymalnie średnim oraz powyżej 25 roku życia.

Kiedy odbędą się szkolenia? Rekrutacja do udziału w projekcie rozpoczyna się w lipcu 2020 roku. Planowany termin rozpoczęcia szkoleń to IV kwartał 2020.

Planowane efekty:
 • Realizacja projektu przyczyni się do poprawy sytuacji osób w wieku aktywnościzawodowej (306 os.) na rynku pracy.
 • Projekt oddziaływać będzie na wzrost zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji zawodowych w szczególności osób o niskich kwalifikacjach zawodowych.
 • Zdobyte w projekcie kwalifikacje i kompetencje pozwolą na utrzymanie miejsca pracy i/lub zdobycie nowej.

Wartość projektu: 1 036 300,00 PLN

Dofinansowanie: 880 855,00 PLN 

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 r. - 31.12.2022 r.

Niezbędne dokumenty

Kontakt w PSSE