Tripolis

Tytuł projektu

„Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” - projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Balcewicz
kom.: + 48 601 675 588
k.balcewicz@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (Lider projektu), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Fundacja Gospodarcza

Cel projektu: Profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Wartość projektu: 6 117 634,49 PLN

Dofinansowanie: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 4 181 839,22 PLN, w tym 1 664 398,85 PLN stanowi pomoc publiczną oraz 3 255 412,00  PLN stanowi pomoc de minimis.

Koszt realizacji PSSE: 1 920 410,93 PLN

Dofinansowanie PSSE: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 1 157 053,02 PLN, w tym 749 053,02 PLN stanowi pomoc publiczna oraz 408 000,00 PLN stanowi pomoc de minimis.

Okres realizacji: 01.04.2017 r. - 31.08.2023 r.