Tripolis

Tytuł projektu

„Budowa gotowości parków naukowo-technologicznych i inkubatorów w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot do świadczenia nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług proinnowacyjnych wraz ze stworzeniem kompleksowej platformy współpracy” - projekt realizowany w ramach Działania 2.4.2 Wsparcie Instytucji Otoczenia Biznesu na terenie Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Balcewicz
kom.: + 48 601 675 588
k.balcewicz@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (Lider projektu), Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o., Fundacja Gospodarcza

Cel projektu: Profesjonalizacja działalności trzech instytucji otoczenia biznesu w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, podniesienie kompetencji kadr oraz rozszerzenie oferty partnerów służącej stworzeniu lepszych warunków rozwoju dla pomorskich MŚP. Efektem projektu ma być przygotowanie do świadczenia 10 nowych lub ulepszonych specjalistycznych usług doradczych w odpowiedzi na popyt zgłaszany przez przedsiębiorców oraz stworzenie platformy informatycznej, umożliwiającej zarządzanie współpracą i zasobami partnerów.

Wartość projektu: 7 683 973,56 PLN

Dofinansowanie: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 5 485 536,20 PLN, w tym 3 369 536,00 PLN stanowi pomoc publiczną oraz 2 116 000,20 PLN stanowi pomoc de minimis.

Koszt realizacji PSSE: 4 723 350,00 PLN

Dofinansowanie PSSE: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 3 302 250,00 PLN, w tym 2 703 850,00 PLN stanowi pomoc publiczna oraz 598 400,00PLN stanowi pomoc de minimis.

Okres realizacji: 01.04.2017 r. - 30.11.2023 r.