Top Innowacyjni: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej

W zestawieniu naszych TOP innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Festiwalu Cyfryzacji nie mogło zabraknąć przedstawicieli branży biotechnologicznej. 

Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej (IBMM) jest niezależną instytucją badawczą tworzącą elitarne centrum badań biomedycznych. Działalność IBMM koncentruje się na prowadzeniu innowacyjnych i nowatorskich projektów o charakterze wdrożeniowym i podstawowym. W tym celu IBMM rozwija sieć współpracy z licznymi jednostkami krajowymi i zagranicznymi oraz aktywnie pozyskuje finansowanie dla prowadzonych projektów.
 
Zakres tematyczny działalności IBMM obejmuje m.in. biotechnologię, medycynę, diagnostykę, biologię molekularną oraz inżynierię materiałową. Znacząca większość prowadzonych projektów ma charakter wysoce interdyscyplinarny przez co uczestniczą w nich często naukowcy ze specjalności spoza głównego nurtu nauk biomedycznych. Co więcej, IBMM bierze aktywny udział w transferze technologii i rozwoju projektów o wysokim potencjale komercyjnym. Dzięki rozbudowanej sieci partnerów lokalnych i międzynarodowych specjalizujących się w komercjalizacji o wysokim potencjale. Celem IBMM jest wspieranie rozwoju nauki i oświaty poprzez prowadzenie działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.

W ofercie usługowej instytutu znaleźć można: 
  • Usługi z zakresu chemii, biotechnologii oraz mikrobiologii, 
  • Usługi z zakresu technologii, inżynierii, elektroniki, optyki i automatyki, 
  • Usługi z zakresu doradztwa w projektach B+R.
Wśród projektów w rozstrzygniętym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie 6/1.1.1/2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badanie przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” znalazły się aż dwa projekty o łącznej wartości ponad 14 mln złotych, w których konsorcjantem jest IBMM. 

Pierwszy z dofinansowanych projektów pn. „PeptAlm - platforma oparta o sztuczną inteligencję do badania interakcji peptyd-białko z wirtualnie generowanych bibliotek peptydów” realizowany w ramach konsorcjum z inną Parkową firmą – Qsar Lab Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Nanoexpo Sp. z o.o. Projekt skoncentruje się na zwiększeniu konkurencyjności konsorcjantów poprzez opracowanie i wdrożenie bioinformatycznej platformy “PeptAIm”, służącej do tworzenia molekularnych testów diagnostycznych, pozwalającej na selekcję ligandów (peptydów) o wysokim powinowactwie wobec docelowych białek. Rezultatem projektu będzie innowacja produktowa charakteryzującą się nowością cech w skali rynku polskiego, a także rynków zagranicznych. Odbiorcami platformy „PeptAlm” będą przede wszystkim laboratoria, jednostki badawczo-rozwojowe opracowujące i/lub produkujące testy diagnostyczne, publiczne i niepubliczne ośrodki naukowe, instytucje badawcze, jak również sektor farmaceutyczny, prowadzący badania rozwojowe nad interakcjami typu białko-białko lub/i białko-peptyd. Całkowita wartość projektu wynosi 5 697 197,41 zł, a otrzymana wysokość dofinansowania to 4 310 901,46 zł.
Drugi projekt pn.  „PostureScan – system oparty o uczenie maszynowe służący do analizy, interpretacji wad postawy u dzieci i młodzieży” dotyczy opracowania technologii i metodologii bezinwazyjnej analizy wad postawy u dzieci i młodzieży. Stworzony system, oparty o metody uczenia maszynowego, wskaże objawy wad stóp, postawy oraz deformacje kręgosłupa, umożliwiając tym samym prewencję i minimalizację utrwalenia wad postawy oraz pogłębiania się deformacji. „PostureScan” umożliwi pielęgniarkom, fizjoterapeutom oraz lekarzom sprawną i efektywną ocenę postawy u dzieci, wyszukiwanie wad postawy oraz deformacji na wczesnym ich etapie. System ograniczy do minimum ewentualne pomyłki podczas oceny wizualnej, przez co uzyskamy nową jakość w zapobieganiu następstwom wad postawy w życiu dorosłym lub narastaniu deformacji. Dzięki opracowanemu systemowi badania przesiewowe w przedszkolach, szkołach podstawowych czy szkołach średnich będą szybsze i bardziej precyzyjne, co w konsekwencji pozwoli na zmniejszenie kosztów badania, umożliwi dokładniejszą analizę oraz dobranie rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pacjenta. Projekt, realizowany w konsorcjum z Lab Control Sp. z o.o. - liderem projektu, w partnerstwie z Instytutem Biotechnologii i Medycyny Molekularnej oraz Gormanet Sp. z o.o., otrzymał dofinansowanie w wysokości 7 217 653,06 zł, a jego łączny budżet wynosi 8 482 620,72 zł.
To tylko dwa spośród wielu realizowanych przez Instytut projektów. Oferta świadczonych usług jest naprawdę szeroka i podzielona została na specjalistyczne działy, w ramach których oferowane jest wsparcie. Wszystkich zainteresowanych szczegółami zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Instytutu Biotechnologii i Medycyny Molekularnej.