Eco-ON eco-efficient technologies 2022 - report

Added

30.05.2022

Stworzenie platformy do dialogu oraz wymiany informacji w zakresie technologii ekoefektywnych oraz propagowanie idei polityki zrównoważonego rozwoju w tym w szczególności odpowiedzialności za środowisko naturalne – tak brzmiał motyw przewodni konferencji Eco-ON Technologie Ekoefektywne, objętej patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska pani Anny Moskwy.

Po raz kolejny organizując konferencję Eco-On Technologie Ekoefektywne pragniemy zwrócić uwagę na przemysł w dobie dążenia do zeroemisyjności. W czasie takich spotkań rozmawiamy z ekspertami z branży, nie tylko o nowych technologiach, ale też, o wyzwaniach jakie one za sobą niosą. Czysta, zielona energia z OZE jest słusznym dążeniem, jednak nie należy zapominać o kwestiach związanych np. z utylizacją łopat wirników wykonanych z materiałów kompozytowych, które ze względu na swoją strukturę są trudne w recyklingu.– powiedział Prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysław Sztandera otwierając spotkanie.


Konferencja Eco-ON została zainaugurowana wystąpieniem pana Jarosława Filipczaka, Prezesa Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza, partnera merytorycznego wydarzenia. Prezentacja stanowiła wstęp do dyskusji nt. Pomorskiej Doliny Wodorowej będącej projektem Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych. Inicjatywa ma na celu zwiększenia udziału wodoru, jako paliwa w transportowym mikście energetycznym Województwa Pomorskiego. W tym miejscu należy podkreślić, że Polska jest piątym co do wielkości producentem wodoru na świecie. Produkuje 14% wodoru wytwarzanego w Europie, który jest wykorzystywany głównie w procesach przemysłowych. Popyt na ten rodzaj paliwa stale rośnie i wodór może stać się opłacalnym, czystym oraz ogólnodostępnym źródłem energii.

Pozostając w temacie technologii wodorowej, Piotr Pustoszkin, Dyrektor Rozwoju Biznesu, na rynek Polski i Ukrainy w Alstom ZWUS opowiedział o pierwszym na świecie wodorowym pociągu pasażerskim, który został zaprojektowany i zbudowany w zakładach Alstom w Salzgitter w Niemczech, a poszycia nadwozia są produkowane w chorzowskiej fabryce koncernu. Zastąpienie trakcji spalinowej technologią ogniw paliwowych umożliwia całkowicie czystą eksploatację pociągu z osiągami dorównującymi spalinowym zespołom trakcyjnym Coradia Lint. Kolejny prelegent, Mateusz Sołtysiak, Managing Partner z firmy SES Hydrogen koncentrującej się na rozwijaniu technologii wodorowych, skupił się na efektywności energetycznej w lokalnym ekosystemie oraz w budownictwie mieszkaniowym. Podstawą projektów realizowanych przez przedsiębiorstwo jest produkcja zielonego wodoru za pomocą elektrolizera oraz jego dystrybucja z wykorzystaniem zintegrowanej infrastruktury tankowania. Jako elastyczny nośnik energii umożliwi wykorzystanie nadwyżek energii z OZE, jej magazynowanie, a także przetworzenie w energię cieplną, nawet w perspektywie kilku miesięcy. 

Dr Beata Szymanowska, Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. realizacji programu wodoru reprezentująca Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. skupiła się na przybliżeniu uczestnikom, na czym polegają projekty wodorowe realizowane w portach morskich. Paliwo alternatywne może pozwolić na zmniejszenie wpływu portowej działalności na środowisko, a utworzenie tzw. Hubu Wodorowego pozwoliłoby z czasem na wodorowe zasilanie sprzętu znajdującego się w terminalach. Z kolei pan Jan Biedroń, Szef Biura Technologii, Grupa LOTOS, opowiedział o projekcie PURE H2, w ramach którego przewidziano zastosowanie wodoru także w innych branżach przemysłowych np. energetyka, przemysł spożywczy, informatyczny. Przedmiotem projektu jest budowa i uruchomienie infrastruktury do produkcji i sprzedaży wodoru o wysokiej czystości (99,999%), spełniającego wymagania norm dla paliwa wodorowego przeznaczonego do zasilania ogniw paliwowych. Ostatni z prelegentów w tym bloku tematycznym, pan Adam Żelezik Dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych, Bank Gospodarstwa Krajowego przybliżył czym jest Inicjatywa 3W: woda-wodór-węgiel. Celem projektu jest wsparcie świata nauki i biznesu w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce  i medycynie. Trzy zasoby - woda, wodór i węgiel - odpowiednio wykorzystane zmienią polską gospodarkę w bardziej innowacyjną i konkurencyjną.

Pierwszy blok konferencji zakończył się debatą „Modele biznesowe i kadry na potrzeby rozwoju i wdrożenia technologii wodorowych” moderowaną przez Damiana Muchę, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora ds. Rozwoju Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Najważniejszymi kwestiami poruszonymi podczas dyskusji były: dekarbonizacja przemysłu i ciepłownictwa, potrzeba wsparcia krajowego i UE, a także zapotrzebowanie na kadry i ekspertów specjalizujących się w wodorze. 


Drugi blok konferencji, poświęcony transformacji energetycznej rozpoczął się prelekcją Piotra Krysika, Eksperta ds. efektywności energetycznej i OZE z Krajowej Agencji Poszanowania Energii. Podczas wystąpienia zaprezentowana została droga do dekarbonizacji, czyli analiza śladu węglowego w kontekście transformacji energetycznej przedsiębiorstw. Z kolei Damian Ściepko, Prezes Zarządu EV Volta, zaprezentował prace B+R w przedsiębiorstwie na przykładzie badań w Lab 6 Moduł technologii inteligentnej energetyki. Głównym zadaniem laboratorium Inteligentnej Energetyki LAB-6 jest sprawdzenie, czy innowacyjne technologicznie rozwiązania, usługi, proponowane przez przedsiębiorców skupionych w ramach powiązania kooperacyjnego MOLANOTE, są zgodne ze standardami bezpieczeństwa i mogą być wprowadzone do sprzedaży na rynku polskim i Unii Europejskiej. „Konferencja ECO-ON ma swoje korzenie właśnie w Laboratoriach MOLANOTE prowadzonych wspólnie przez PSSE, Politechnikę Gdańską oraz Instytut Maszyn Przepływowych PAN. W Laboratoriach MOLANOTE świadczone są usługi badawczo-rozwojowe, szkolenia, usługi doradcze, audytorskie i pomiarowe w obszarze budownictwa energooszczędnego i odnawianych źródeł energii.” – przekonywał Radosław Wika, Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Arkadiusz Marat, Prezes Zarządu Elmech – Grupy Technologicznej ASE podczas swojego wystąpienia postawił pytanie: Co zrobić z nadmiarem zielonej energii w sieciach? Magazyny energii pozwalają na gromadzenie oraz przechowywanie nadwyżek  wygenerowanej energii z OZE i wykorzystanie ich w czasie zwiększonego zapotrzebowania na energię danego obiektu. Ostatnią prelekcję poprowadził dr hab. inż. Marek Adamowicz z Katedry Automatyki i Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii Politechniki Gdańskiej, skupiając się na rozwoju sieci przemysłowych i Smart Grid. Smart grid, czyli sieć energetyczna, w której istnieje komunikacja między wszystkimi uczestnikami rynku energii, pozwoli na efektywne sterowanie jej elementami, oszczędność energii, obniżenie kosztów oraz podniesienie niezawodności dostaw zasilania.

Podsumowaniem wystąpień był panel dyskusyjny „Pomorska/Polska droga do zeroemisyjności”, w którym gościli: Stanisław Szultka, Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Piotr Krysik, Ekspert ds. efektywności energetycznej i OZE, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Zenon Szczepkowski, Stilo Energy, dr hab. inż. Marek Adamowicz, Katedra Automatyki i Napędu Elektrycznego i Konwersji Energii, Politechnika Gdańska oraz Maciej Kazienko, Wiceprezes Zarządu, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Rozmowę poprowadziła Jaśmina Zwierz, Project Manager w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

W czasie dyskusji eksperci podkreślali jak istotna jest kwestia konkurencyjności klimatycznej dla polskich przedsiębiorców i jakie są niezbędne zmiany systemowe, które są konieczne, by sprostać wyzwaniom postawionym przez przejście gospodarki na zeroemisyjność. Dyskusja została spuentowana wypowiedzią Wiceprezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, który podkreślił znaczenie zrównoważonego rozwoju w dążeniu do zeroemisyjności.
Idea zrównoważonego rozwoju oznacza rozwój, w którym potrzeby bytowe obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń przy zachowaniu dbałości o środowisko. Gospodarka zeroemisyjna musi być oparta na dążeniu do dobrobytu społeczeństwa przy zachowaniu integralności ekosystemu. Zapewnienie właściwej relacji między gospodarką, wrażliwością środowiskową a społeczeństwem to ogromne wyzwania jakie niesie ze sobą transformacja energetyczna u progu której stoimy.

Dziękujemy wszystkim Prelegentom, Partnerom, Patronom oraz Uczestnikom za obecność i życzymy samych zielonych innowacji.


Organizers


Zobacz również

How to create products? From idea to application. - webinar

>

The newly established Cross-Border Green Technologies Cluster

>

DEBATE on Innovation Night

>

Hacktoberfest 2021

>

2021 in GSTP

>