Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota

Tytuł projektu

„Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. realizuje projekt RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoba do kontaktu

Katarzyna Balcewicz
kom.: +48 601 675 588
k.balcewicz@strefa.gda.pl
Partnerzy projektu: Stowarzyszenie „OBSZAR METROPOLITALNY GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT” (Lider projektu), oraz z Fundacja Pokolenia, Caritas Archidiecezji Gdańskiej, Organizacja Pracodawców „Pracodawcy Pomorza” i Stowarzyszenie „Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie”.
 
 
Cel projektu: Głównym celem projektu jest rozwój i wzmocnienie potencjału rozwojowego podmiotów eS ukierunkowane na wzrost zatrudnienia i aktywności społecznej os. zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.

Cele szczegółowe to:
  • wzmocnienie 325 podmiotów ekonomii społecznej (PES), utworzenie 65 PES poprzez kompleksowe wsparcie dla pracowników/czek PES,
  • zapewnienie wsparcia merytorycznego dla rozwoju kadry istniejących 325 PES, w tym SpS,
  • promocja eS i zatrudnienia w sektorze,
  • wsparcie 750 osób w zakresie zakładania, prowadzenia i wzmocnienia podmiotów eS poprzez wsparcie, merytoryczne, finansowe, pomostowe,
  • wypracowanie długofalowego modelu działania OWES i SpS, z naciskiem na pozyskanie trwałych, długofalowych źródeł finansowania.
OWES realizował będzie następujące instrumenty wsparcia: usługi animacji lokalnej, usługi rozwoju eS (inkubacyjne), usługi wsparcia istniejących PES. PSSE sp. z o.o. realizować będzie zadania związane z doradztwem biznesowym (m.in. w zakresie marketingu, zarządzania, reklamy, sprzedaży, HR, pożyczek i poręczeń) oraz umożliwieniem promocji podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w wydarzeniach biznesowych.

Wartość projektu: 21 421 056,08 PLN

Dofinansowanie: Całkowite dofinansowanie z budżetu środków europejskich wynosi 18 711 897,67 PLN w tym 18 207 897,67 stanowi płatność ze środków europejskich, a 504 000,00 PLN dotację celową z budżetu krajowego.

Okres realizacji: 01.11.2015 r. - 30.09.2023 r.

Strona internetowa >