Akceleracja Biznesów Społecznych - nabór wniosków

Dodano

01.09.2022

Aktywnie realizujesz działania w zakresie ekonomii społecznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot?

Zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z dedykowanego wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

NABÓR DO 1 EDYCJI ZAKOŃCZONY

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja ma za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw, oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.
O akceleracji >
 

Dlaczego warto aplikować?

Każdy z zakwalifikowanych podmiotów otrzyma Grant w wysokości 10 000 PLN na prace związane z rozwojem pomysłu, ponadto najbardziej aktywny i obiecujący zespół otrzyma dodatkowy Grant w wysokości 10 000 PLN na dalsze prace. Wszyscy uczestnicy programu otrzymają minimum 45 godzin mentoringu biznesowego i technicznego.

Mentoring biznesowy będzie obejmował między innymi konsultacje oraz warsztaty z zakresu:
 • modelowania biznesowego;
 • team building;
 • negocjacji;
 • zarządzania projektami;
 • sprzedaży, marketingu i pitchingu;
 • finansów, budżetowania i raportowania;
 • prawnych aspektów prowadzenia biznesu;
 • zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału rozwojowego;
 • możliwości zlecania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego usług PES oraz potencjalnych obszarów działalności w ramach usług;
 • barier w zlecaniu i realizacji usług społecznych użyteczności publicznej przez PES;
 • wspólnej realizacji przedsięwzięć /projektów PES z przedsiębiorstwami.

W ramach mentoringu technicznego odbędą się warsztaty z zakresu: 
 • uniwersalnego projektowania (projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania);
 • dostępności komunikacyjno-informacyjnej (w tym językowej), cyfrowej i transportowej.
Uczestnicy zaprezentują swoją działalność podczas Demo Day przed potencjalnymi inwestorami, klientami czy partnerami. Podczas wydarzenia przyznany zostanie dodatkowy Grant dla Uczestnika, który zdecydowanie wyróżnił się na tle pozostałych, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju.

Kto może aplikować?

Akceleracja skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Uczestnikiem może być wyłącznie Podmiot Ekonomii Społecznej z siedzibą w subregionie metropolitalnym (powiaty: M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot, tczewski, gdański, nowodworski, kartuski, wejherowski, pucki). Aplikować mogą podmioty, które dotychczas nie korzystały i aktualnie nie korzystają z innego wsparcia realizowanego w ramach projektu OWES.


Do Akceleracji zakwalifikować mogą się Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym:
 1. spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 651, z późn. zm.)
 2. podmioty reintegracyjne, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. CIS i KIS; 
  2. ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.);
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).


Masz pytania?

Katarzyna Balcewicz - Koordynator Programu
601 675 588  |  k.balcewicz@strefa.gda.pl

Wojciech Leonowicz
 – Specjalista ds. rozwoju startupów
601 993 611  |  w.leonowicz@strefa.gda.pl
 
--------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zobacz również

Pomeranian Digital Innovation Hub - inauguracja działalności

>

ZaPARKuj na wiosnę w PSSE – Dzień Otwarty

>

Podsumowanie VI edycji Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego

>

Hej StartUP 2024

>

Inauguracja działalności Pomeranian Digital Innovation Hub

>