Akceleracja Biznesów Społecznych


Akceleracja Biznesów Społecznych ma na celu wsparcie podmiotów, które realizują cele społeczne i ekonomiczne oraz wzmocnienie podmiotów ekonomii społecznej poprzez dopasowany program mentoringowy i wsparcie finansowe.

Celem Programu jest zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Akceleracja ma za zadanie wzmocnienie potencjału rozwojowego PES w tym w szczególności wsparcie w zakresie powstawania i realizacji nowych pomysłów i inicjatyw, oraz zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia istniejącym podmiotom.

Regulamin >
Umowa Akceleracji >
 

---------------------------------------------------------------------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór wniosków

Jeśli aktywnie realizujesz działania w zakresie ekonomii społecznej w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z przygotowanego na miarę wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Nabór wniosków do pierwszej edycji Programu został przedłużony do 1 listopada 2022 r.
Szczegóły >

Spotkanie Informacyjne

Zapraszamy przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej zainteresowanych złożeniem wniosku do konkursu Akceleracji Biznesów Społecznych do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym otwartego naboru.

Szczegóły >

Wyniki oceny merytorycznej I stopnia

Z przyjemnością informujemy, że do etapu oceny merytorycznej II stopnia programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowało się 6 podmiotów. Najlepsze zespoły zdobędą granty finansowe oraz będą mogły skorzystać z przygotowanego na miarę wsparcia ekspertów w postaci mentoringu biznesowego i technicznego.

Gratulacje dla:
  1. Fundacji Pomocy Rodzinie BERIT 
  2. Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 
  3. Fundacji Anielskie Ranczo 
  4. Fundacji Moja Przygoda 
  5. Fundacji Interizon 
  6. Fundacji Mamma Mia

Wyniki oceny merytorycznej II stopnia

Po ocenie merytorycznej II stopnia do programu Akceleracji Biznesów Społecznych zakwalifikowało się 6 podmiotów. Zaproszone zespoły zaprezentowały zgłoszone Pomysły w trakcie sesji pitchingu przed panelem złożonym z członków Komitetu Inwestycyjnego. Ocenie podlegała atrakcyjność Pomysłu.

Gratulacje dla:
1.    Fundacji Pomocy Rodzinie BERIT 
2.    Fundacji KIWI Kreatywność Inicjatywa Wielokulturowość Integracja 
3.    Fundacji Anielskie Ranczo 
4.    Fundacji Moja Przygoda 
5.    Fundacji Interizon 
6.    Fundacji Mamma Mia