Call for proposals 2023

Added

02.01.2023

Poszukujemy podmiotów sfery gospodarczej utworzonych w związku z realizacją celu społecznego!.

Jesteś zlokalizowany w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot? Aktywnie działasz społecznie? Zgłoś się do Akceleracji Biznesów Społecznych organizowanej przez Gdański Park Naukowo-Technologiczny oraz Pomorską Specjalna Strefę Ekonomiczną w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny”.

Wybrane Podmioty Ekonomii Społecznej otrzymają granty finansowe (do 20 tys. PLN) oraz dopasowane wsparcie ekspertów, którzy pomogą w rozwoju prowadzonej działalności.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy,
nabór wniosków trwa do  31 stycznia 2023 r.

NABÓR DO 2 EDYCJI ZAKOŃCZONY

Chcesz dowiedzieć się więcej o akceleracji, zapraszamy na spotkanie online 18 stycznia 2023 r. o godz. 12:00. 

Podczas spotkania:
 • przedstawimy cele Programu,
 • przybliżymy kluczowe założenia programowe, 
 • wyjaśnimy, kto może aplikować o środki.
SPOTKANIE ZAKOŃCZONE

 

Dlaczego warto aplikować?

Każdy z wybranych podmiotów otrzyma Grant w wysokości 10 000 PLN, a najbardziej aktywne i obiecujące PESy otrzymają dodatkowy Grant w wysokości kolejnych 10 000 PLN. Środki powinny być przeznaczone na prace związane z rozwojem pomysłu. Dodatkowo wszyscy uczestnicy programu otrzymają minimum 45 godzin mentoringu biznesowego i technicznego.

Mentoring biznesowy będzie obejmował między innymi konsultacje oraz warsztaty z zakresu:
 • modelowania biznesowego;
 • team building;
 • negocjacji;
 • zarządzania projektami;
 • sprzedaży, marketingu i pitchingu;
 • finansów, budżetowania i raportowania;
 • prawnych aspektów prowadzenia biznesu;
 • zewnętrznych źródeł pozyskiwania kapitału rozwojowego;
 • możliwości zlecania przez Jednostki Samorządu Terytorialnego usług PES oraz potencjalnych obszarów działalności w ramach usług;
 • barier w zlecaniu i realizacji usług społecznych użyteczności publicznej przez PES;
 • wspólnej realizacji przedsięwzięć /projektów PES z innymi przedsiębiorstwami.

W ramach mentoringu technicznego odbędą się warsztaty z zakresu: 
 • uniwersalnego projektowania (projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania);
 • dostępności komunikacyjno-informacyjnej (w tym językowej), cyfrowej i transportowej.

Uczestnicy zaprezentują się podczas Demo Day przed potencjalnymi klientami, partnerami czy inwestorami. Podczas wydarzenia zostaną przyznane dodatkowe Granty dla Uczestników, którzy zdecydowanie wyróżnią się na tle pozostałych, osiągając największy postęp i rokując najlepsze wyniki biznesowe w dalszym rozwoju.

Kto może aplikować?

Akceleracja skierowana jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), które podjęły już pierwsze kroki w kierunku wdrożenia pomysłu. Uczestnikiem może być wyłącznie Podmiot Ekonomii Społecznej z siedzibą w subregionie metropolitalnym (powiaty: M. Gdańsk, M. Gdynia, M. Sopot, tczewski, gdański, nowodworski, kartuski, wejherowski, pucki). Aplikować mogą podmioty, które dotychczas nie korzystały i aktualnie nie korzystają z innego wsparcia realizowanego w ramach projektu OWES.

Do Akceleracji zakwalifikować mogą się Podmioty Ekonomii Społecznej, w tym:
 1. Przedsiębiorstwo Społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r., poz. 651, z późn. zm.);
 2. podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym:
  1. Centrum Integracji Społecznej i Klub Integracji Społecznej;
  2. Zakład Aktywności Zawodowej  i Warsztaty Terapii Zajęciowej, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn. zm.); 
 3. organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.), lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%;
 4. spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1560, z późn. zm.).
Program ma na celu zwiększenie konkurencyjności Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku. Dzięki akceleracji uczestnicy otrzymają szansę na wzmocnienie potencjału rozwojowego przedsięwzięcia poprzez m.in. wsparcie w zakresie realizacji inicjatyw i pomysłów czy indywidualne podejście w kwestii pomocy ekspertów..

O akceleracji >

Masz pytania?

Wojciech Leonowicz – Specjalista ds. rozwoju startupów

Katarzyna Balcewicz - Koordynator Programu
--------------------------

Program realizowany jest w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota na subregion metropolitalny” (zwanym dalej: OWES), o nr RPPM.06.03.01-22-0001/16 w ramach Osi priorytetowej 06. Integracja, Działania 06.03. Ekonomia społeczna, Poddziałania 06.03.01 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Zobacz również

Christmas Wishes

>

BioTech Daily 2023 - summary

>

Young Business Festival 2023

>

Acceleration Zone - start of the 2023 program

>

International Conference on Artificial Intelligence and Cybersecurity 2023

>